• Attendancetable

Class Attendance

Summer 1 2018

week ending→ 20th Apr 27th Apr 4th May 11th May 18th May 25th May Average
Diamond 95.0% 98.0% 91.3% 88.8%      
Ruby 93.5% 99.0% 94.0% 95.2%      
Emerald 96.8% 99.4% 97.6% 96.8%      
Sapphire 96.6% 93.1% 93.5% 96.6%      
Topaz 99.3% 99.3% 97.4% 98.3%      
Opal 96.1% 93.5% 86.7% 96.4%      
Amber 99.2% 97.3% 100.0% 96.2%      

Spring 2 2018

week ending→ 23rd Feb 2nd Mar 9th Mar 16th Mar 23rd Mar 28th Mar Average
Diamond 95.0% 94.1% 83.0% 100.0% 91.3% 92.7% 92.6%
Ruby 93.2% 93.2% 94.5% 96.8% 92.9% 85.2% 93.3%
Emerald 97.4% 95.4% 93.5% 96.8% 95.5% 96.8% 95.8%
Sapphire 97.9% 95.3% 99.0% 93.8% 96.6% 93.8% 96.3%
Topaz 94.5% 98.2% 95.2% 97.9% 98.3.% 91.7% 96.3%
Opal 94.8% 95.3% 95.2% 93.2% 96.1% 85.8% 94.3%
Amber 97.4% 93.1% 98.1% 97.8% 95.5% 93.3% 96.3%

Spring 1 2018

week ending→ 5th Jan 12th Jan 19th Jan 26th Jan 2nd Feb 9th Feb Average
Diamond 95.8% 95.7% 95.0% 96.3% 94.0% 95.7% 95.2%
Ruby 96.8% 100.0% 96.8% 92.6% 90.3% 91.3% 94.6%
Emerald 93.5% 92.6% 98.7% 100.0% 93.9% 95.8% 95.8%
Sapphire 96.6% 99.0% 99.3% 98.6% 97.6% 98.6% 98.2%
Topaz 91.4% 97.2% 96.9% 99.0% 95.9% 96.9% 96.2%
Opal 95.2% 90.6% 93.9% 98.7% 92.3% 95.2% 94.3%
Amber 100.0% 96.7% 98.1% 98.5% 95.2% 99.6% 98.0%

 

Autumn 2 2017 

week ending→ 10th Nov 17th Nov 24th Nov 1st Dec 8th Dec 15th Dec Average
Diamond 96.3% 96.1% 97.0% 94.0% 97.7% 98.0% 96.5%
Ruby 94.7% 95.6% 93.8% 95.6% 94.7% 96.9% 95.2%
Emerald 99.7% 97.1% 97.4% 94.2% 99.4% 97.7% 97.6%
Sapphire 99.3% 94.7% 98.6% 97.9% 98.6% 98.6% 97.9%
Topaz 95.5% 96.2% 93.1% 99.0% 98.6% 99.0% 96.9%
Opal 97.1% 98.7% 97.4% 95.2% 99.4% 95.5% 97.2%
Amber 98.9% 96.3% 95.8% 97.4% 98.5% 98.9% 97.2%

Autumn 1 2017 

week ending→ 8th Sept 15th Sept 22nd Sept 29th Sept 6th Oct   13th Oct 20th Oct Average
Diamond 100% 98.7% 94.8% 95.8% 88.1% 94.5% 96.1% 95.4%
Ruby 99.2% 99.4% 98.8% 89.4% 94.7% 97.2% 95.6% 96.3%
Emerald 100% 99.0% 99.0% 99.7% 97.4% 97.1% 97.1% 98.5%
Sapphire 99.6% 99.3% 99.3% 97.3% 94.0% 90.7% 94.7% 96.4%
Topaz 99.1% 99.3% 95.9% 97.2% 94.5% 99.0% 96.2% 97.3%
Opal 96.1% 94.3% 94.8% 97.1% 91.9% 99.4% 98.7% 96.0%
Amber 97.7% 99.3% 94.8% 98.5% 95.6% 97.8% 96.3% 97.1%

 

Sept 2016 - July 2017

Diamond            93.6%     
Ruby 96.0%
Emerald 96.7%
Sapphire 96.3%
Topaz 95.4%
Opal 96.0%
Amber 95.9%
Whole School 95.7%