• Attendancetable

Class Attendance

Summer 2 2017

week ending→ 9th Jun 16th Jun 23rd Jun 30th Jun 7th Jul 14th Jul 21st Jul Average
Diamond 92.4% 91.8%            
Ruby 90.3% 96.1%            
Emerald 91.9% 93.5%            
Sapphire 97.5% 97.0%            
Topaz 98.3% 94.2%            
Opal 93.3% 95.7%            
Amber 98.1% 95.8%            

 Summer 1 2017

week ending→ 21 Apr 28th Apr 5th May 12th May 19th May 26th May Average
Diamond 95.2% 98.5% 98.0% 90.9% 98.2% 94.5% 95.9%
Ruby 98.4% 96.0% 93.5% 95.5% 99.0% 93.9% 96.1%
Emerald 95.0% 95.8% 98.9% 99.0% 97.3% 97.3% 97.2%
Sapphire 96.7% 97.8% 97.8% 96.7% 97.3% 96.0% 97.1%
Topaz 97.2% 99.1% 96.0% 98.6% 96.9% 91.4% 96.5%
Opal 95.4% 99.1% 100.0% 93.6% 95.4% 93.2% 96.1%
Amber 96.9% 99.0% 100.0% 100.0% 98.5% 95.8% 98.4%

 

Spring 2 2017

week ending→ 24th Feb 3rd Mar 10th Mar 17th Mar 24th Mar 31st Mar Average
Diamond 93.6% 94.8% 92.4% 94.4% 93.2% 92.1% 93.4%
Ruby 96.5% 96.5% 97.7% 93.9% 96.1% 97.1% 96.3%
Emerald 96.7% 96.7% 98.7% 95.3% 98.7% 98.0% 97.4%
Sapphire 95.0% 98.2% 96.8% 95.7% 96.4% 94.1% 96.0%
Topaz 96.1% 93.6% 97.9% 95.2% 96.2% 95.2% 95.7%
Opal 96.4% 95.7% 99.3% 96.1% 97.5% 93.6% 96.4%
Amber 95.0% 94.6% 97.7% 95.8% 96.9% 95.8% 95.9%

 

Spring 1 2017

week ending→ 6th Jan 13th Jan 20th Jan 27th Jan 3rd Feb 10th Feb Average
Diamond 95.2% 92.2% 92.2% 94.1% 85.6% 93.9% 92.2%
Ruby 93.1% 97.7% 97.7% 90.3% 98.1% 96.1% 95.5%
Emerald 96.7% 98.3% 98.0% 95.7% 97.3% 92.0% 96.3%
Sapphire 89.8% 95.9% 96.3% 96.7% 100% 92.2% 95.1%
Topaz 82.4% 97.8% 96.7% 93.0% 90.0% 93.0% 92.2%
Opal 90.6% 98.9% 99.3% 97.1% 96.4% 95.0% 96.2%
Amber 92.8% 93.8% 91.5% 92.7% 94.6% 94.2% 93.3%

Autumn 2 2016

week ending→ 11th Nov 18th Nov 25th Nov 2nd Dec 9th Dec   16th Dec 21st Dec Average
Diamond 93.1% 93.0% 93.3% 89.6% 81.9% 94.2% 94.8% 91.4%
Ruby 96.9% 98.8% 94.1% 95.9% 95.3% 96.9% 95.8% 96.2%
Emerald 98.0% 98.0% 99.0% 99.3% 96.7% 97.0% 92.8% 97.2%
Sapphire 95.9% 98.5% 97.0% 92.6% 97.4% 98.1% 90.1% 95.7%
Topaz 96.7% 92.6% 96.3% 97.4% 95.9% 94.8% 92.6% 95.2%
Opal 97.1% 98.2% 100% 92.1% 95.7% 96.4% 93.5% 96.1%
Amber 98.1% 96.9% 93.1% 91.2% 97.3% 97.3% 97.4% 95.9%

 

Autumn 1 2016

week ending→ 9th Sept 16th Sept 23rd Sept 30th Sept 7th Oct   14th Oct 21st Oct Average
Diamond 98.2% 97.0% 97.6% 97.1% 97.6% 94.4% 95.0% 96.7%
Ruby 98.1% 100% 97.5% 96.3% 98.1% 99.4% 95.9% 97.9%
Emerald 97.7% 98.0% 99.7% 97.7% 96.7% 97.3% 98.0% 97.8%
Sapphire 96.2% 98.5% 96.5% 96.6% 98.5% 98.9% 92.2% 96.7%
Topaz 96.3% 98.9% 94.4% 96.7% 97.0% 96.3% 95.6% 96.4%
Opal 100% 97.5% 98.2% 95.0% 98.9% 98.6% 98.9% 98.1%
Amber 98.1% 97.0% 97.8% 97.5% 97.0% 93.7% 95.6% 96.6%

 

Sept 2015 - July 2016

Diamond            95.9%      
Ruby 96.2%
Emerald 96.7%
Sapphire 95.6%
Topaz 96.6%
Opal 96.2%
Amber 95.7%