• Attendancetable

Class Attendance

Summer 2 2019

week ending→ 7th Jun 14th Jun 21st Jun 28th Jun 5th Jul 12th Jul 19th Jul Average
Diamond 98.7% 97.7% 97.7% 97.1%        
Ruby 90.6% 91.0% 97.1% 95.5%        
Emerald 84.3% 85.3% 92.0% 96.0%        
Sapphire 92.0% 97.3% 94.3% 98.0%        
Topaz 97.2% 94.5% 100.0% 99.3%        
Opal 91.8% 95.7% 93.9% 95.0%        
Amber 92.5% 93.1% 96.6% 89.1%        

 Summer 1 2019

week ending→ 26th Apr 3rd May 10th May 17th May 24th May Average
Diamond 95.6% 98.8% 97.6% 98.7% 99.0% 98.0%
Ruby 97.2% 95.6% 95.6% 96.8% 92.9% 95.5%
Emerald 92.5% 94.2% 94.2% 94.7% 94.3% 94.0%
Sapphire 96.3% 95.8% 95.4% 100.0% 95.3% 96.7%
Topaz 96.6% 94.8% 97.4% 99.3% 97.2% 97.2%
Opal 93.8% 95.1% 90.2% 97.5% 92.9% 94.0%
Amber 85.9% 96.1% 91.8% 99.4% 94.7% 93.9%

Spring 2 2019

week ending→ 1st Mar 8th Mar 15th Mar 22nd Mar 29th Mar 5th Apr Average
Diamond 99.1% 97.5% 98.8% 96.9% 95.3% 98.0% 97.6%
Ruby 94.7% 98.3% 97.7% 95.7% 94.0% 85.8% 94.7%
Emerald 95.3% 92.3% 95.0% 90.7% 90.7% 85.8% 91.8%
Sapphire 96.7% 97.3% 98.7% 96.0% 100.0% 99.2% 97.9%
Topaz 98.6% 99.0% 99.3% 96.9% 95.9% 94.8% 97.5%
Opal 98.2% 98.6% 97.1% 95.7% 96.8% 95.5% 97.0%
Amber 98.1% 96.3% 97.5% 98.4% 94.1% 95.3% 96.2%

Spring 1 2019

week ending→ 4th Jan 11th Jan 18th Jan 25th Jan 1st Feb 8th Feb 15th Feb Average
Diamond 93.0% 93.8% 88.8% 93.1% 95.9% 99.0% 99.0% 94.9%
Ruby 90.0% 95.3% 96.7% 97.3% 94.9% 98.7% 96.7% 96.6%
Emerald 87.5% 98.7% 93.3% 99.7% 98.3% 98.0% 90.7% 96.5%
Sapphire 91.7% 95.7% 97.7% 91.7% 98.0% 99.0% 96.7% 96.5%
Topaz 89.7% 97.6% 98.6% 89.7% 94.3% 98.7% 98.3.% 96.2%
Opal 87.0% 97.4% 95.6% 98.5% 95.7% 98.6% 93.9% 96.6%
Amber 96.1% 98.8% 98.8% 94.1% 91.2% 96.3% 93.1% 95.4%

Autumn 2 2018

week ending→ 9th Nov 16th Nov 23rd Nov 30th Nov 7th Dec 14th Dec 19th Dec Average
Diamond 97.7% 100.0% 96.3% 98.4% 93.4% 95.6% 86.5% 95.9%
Ruby 97.0% 96.3% 97.7% 98.0% 97.7% 93.3% 94.4% 96.5%
Emerald 97.7% 96.0% 96.3% 78.7% 91.7% 95.0% 91.1% 92.4%
Sapphire 98.0% 97.0% 99.0% 97.7% 99.3% 94.7% 91.1% 97.0%
Topaz 97.9% 99.3% 97.9% 92.1% 97.1% 91.1% 94.6% 95.8%
Opal 96.1% 95.6% 95.2% 97.0% 97.0% 98.1% 93.8% 96.3%
Amber 96.6% 97.5% 96.3% 96.3% 95.9% 94.4% 89.6% 95.5%

Autumn 1 2018 

week ending→ 7th Sept 14th Sept 21st Sept 28th Sept 5th Oct   12th Oct 19th Oct Average
Diamond 100.0% 99.0% 97.2% 96.6% 98.1% 96.3% 96.5% 97.2%
Ruby 99.4% 98.7% 97.3% 94.0% 95.0% 95.0% 96.7% 96.4%
Emerald 95.6% 95.0% 98.7% 95.7% 93.7% 97.0% 94.7% 95.8%
Sapphire 97.2% 98.7% 99.3% 95.7% 96.0% 96.0% 92.3% 96.4%
Topaz 100.0% 99.0% 100.0% 97.9% 97.2% 96.9% 100.0% 98.6%
Opal 97.7% 96.2% 94.8% 94.3% 94.3% 94.3% 90.4% 94.4%
Amber 94.8% 93.1% 98.4% 96.9% 97.2% 96.3% 95.9% 96.2%

 

Sept 2017 - July 2018

Diamond            93.1%     
Ruby 94.0%
Emerald 96.2%
Sapphire 96.3%
Topaz 96.6%
Opal 95.4%
Amber 97.6%
Whole School 95.6%